מסלקה פנסיונית / הר הביטוח – חיים אוזן

  נספח‬ ‫מידע‬ ‫לקבלת‬ ‫פנסיוני‬ ‫יועץ‬ ‫‪/‬‬ ‫לסוכן‬ ‫פעמית‬ ‫חד‬ ‫הרשאה‫(‬ ‫א‬ ‫)‬

  ( צורף מסמך זיהוי של הלקוח מייפה הכוח)

  הלקוח (הכוח‬ ‫מייפה)‪:‬‬‬

  ‫שם‪:‬‬
  ‫מספר זיהוי‬ :

  ‫כתובת‬ :

  מיופה הכוח (סוכן/ יועץ פנסיוני, במקרה של סוכן/ יועץ פנסיוני שהוא תאגיד מיופה הכוח הינו התאגיד):

  שם (יחיד / תאגיד): wise-fp חיים אוזן רישיון מס': 31561418

  אשר הינו: 1) יועץ פנסיוני ; 2) סוכן ביטוח פנסיוני ; 3) סוכן שיווק פנסיוני

  סמן את האפשרות המתאימה.

  טלפון 054-2588003 מייל haim@wise-fp.co.il

  אני, הח"מ, מייפה את כוחו של הסוכן/ היועץ הפנסיוני, או מי מטעמו1, לפנות בשמי לכל גוף מוסדי2 לשם קבלת מידע3 אודות מוצרים פנסיוניים4 ותכניות ביטוח5 לשם מתן ייעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני באופן חד-פעמי או לשם מתן ייעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני לראשונה, כהכנה למתן ייעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני מתמשך. העברת מידע אודותיי, כאמור לעיל, יכול שתיעשה באמצעות מערכת סליקה פנסיונית.

  ייפוי כוח זה מתייחס לכל המוצרים הפנסיוניים המנוהלים עבורי בגוף מוסדי כלשהו נכון למועד חתימת הרשאה זו, מלבד המוצרים המנויים בטופס המצורף להרשאה זו (עבור כל גוף מוסדי בנפרד).

  שים לב! אם לא יצוינו מוצרים פנסיוניים בטופס המצ"ב, ההרשאה תתייחס לכל המוצרים הפנסיוניים ותוכניות הביטוח שברשותך.


  ***הרשאה זו תעמוד בתוקפה במשך 3 חודשים מיום חתימתה**

  ולראיה באתי על החתום:

  תאריך החתימה

  חתימת הלקוח

  ‫____________________‬

  1. מי מטעמו - עובד הקשור לעבודתו של בעל הרישיון, הפונה בשמו לגוף המוסדי. פניה כאמור באמצעות מערכת סליקה פנסיונית מרכזית

  תעשה בכפוף לתקנות בפיקוח על שירותים פיננסיים )ייעוץ שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים)(אבטחת מידע במערכת סליקה פנסיונית

  מרכזית,( התשע"ב.2012-

  2. גוף מוסדי - כל אחד מאלה: חברת ביטוח או חברה מנהלת של קופת גמל, של קרן השתלמות או של קרן פנסיה.

  3. מידע - לרבות פרטי הגוף המוסדי המנהל את המוצר, סוג המוצר הפנסיוני, פרטי החשבון שלי במוצר, מסלולי השקעה, מסלול ביטוחי,

  דמי ניהול, שיעור תשואה, פרטי מעסיק, פרטי שכר, הפקדות ויתרות כספיות, פרטי מוטבים, מידע על קיום חריגים, נתוני שעבודים ועיקולים, הלוואות ותביעות ומידע רפואי ככל שנדרש.

  4. מוצר פנסיוני - מוצר פנסיוני כהגדרתו בסעיף 1 לחוק הייעוץ הפנסיוני ותכנית ביטוח הכלולה במוצר פנסיוני כהגדרתה בסעיף 31ט)ז(2)(

  לחוק הייעוץ הפנסיוני.

  5. תכנית ביטוח - תכנית ביטוח מפני סיכון מוות )לרבות אם הוא נלווה לביטוח משכנתא( או מפני סיכון אובדן כושר עבודה.  נספח להרשאה חד פעמית לסוכן /יועץ פנסיוני לקבלת מידע (רשות)


  לכבוד___________________________________ (שם הגוף המוסדי)


  הנדון: רשימת מוצרים פנסיוניים ותכניות ביטוח מוחרגים


  ‫שם‪:‬‬
  מספר זיהוי :


  להלן פירוט המוצרים הפנסיוניים ומוצרי הביטוח המוחרגים מייפוי הכוח:

  (1) מספר חשבון הלקוח במוצר

  (2) מספר קידוד של המוצר

  (1) מספר חשבון הלקוח במוצר

  (2) מספר קידוד של המוצר

  (1) מספר חשבון הלקוח במוצר

  (2) מספר קידוד של המוצר


  * החרגה של מוצר פנסיוני תתייחס לכל הכיסויים הביטוחים הכלולים בו.


  ולראיה באתי על החתום:

  תאריך החתימה

  חתימת הלקוח


  נספח זה יועבר לכל גוף מוסדי אליו פונה הסוכן/ היועץ הפנסיוני.

  אם הלקוח לא ביקש להחריג מייפוי הכוח מוצר פנסיוני או מוצר ביטוח בגוף מוסדי, ישלח הנספח לאותו גוף מוסדי כשהוא ריק.
  נספח ה
  הרשאת שימוש פרטנית
  לשימוש אתר הר הביטוח

  לכבוד ________________

  א.ג.נ

  1. אני ____________ החתום מטה ( שם מלא ) , ת.ז _____________, מייפה כוחו/ה של חברת ביטוח/סוכן ביטוח wise-fp חיים אוזן לבצע חיפוש על שמי ועל שם ילדיי הקטינים באתר הר הביטוח , ע"פ הנתונים האישיים שמצורפים מטה :

  פרטי מבוטח ראשי

  שם מלא

  מספר ת.ז

  תאריך לידה

  תאריך הנפקת ת.ז ( רשום על גבי התעודה , יש למלא ע"פ התעודה האחרונה שהונפקה )

  פרטי ילד 1

  שם מלא

  מספר ת.ז

  תאריך הלידה של הילד

  פרטי ילד 2

  שם מלא

  מספר ת.ז

  תאריך הלידה של הילד

  פרטי ילד 3

  שם מלא

  מספר ת.ז

  תאריך הלידה של הילד

  פרטי ילד 4

  שם מלא

  מספר ת.ז

  תאריך הלידה של הילד


  *** חובה למלא את פרטי הטבלה על מנת להגיש בקשה להר הביטוח.

  1. טופס הרשאה זה יעמוד בתוקף ל-5 ימים .

  תאריך

  חתימה


  אפעל 6, פתח תקווה

  פקס: 073-7684148

  076-5401115

  sherut@wise-fp.co.il

  WordPress Video Lightbox Plugin