תיקון 190 – דף מידע

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה מאפשר, בין היתר, להפקיד כספים לקופת גמל לא משלמת לקצבה ולמשוך אותם כסכום חד פעמי בגיל הפרישה, וזאת בהתאם לתנאים שנקבעו בתיקון זה.

קופת הגמל רשאית לפעול כמפורט להלן, בעת היוון קצבה מוכרת (משיכה הונית) שמקורה בתשלומים פטורים,( וזאת רק אם הנך בעל זכות להיוון קצבה מוכרת.

קצבה מוכרת הינה קצבה, המשולמת מכספים שהופקדו לקופת גמל בשנת המס, בסכום העולה על התקרה המוטבת באותה שנה.  כלומר,  המפקיד לקופת הגמל לא היה זכאי להטבות מס (ניכוי או זיכוי על פי סעיפים 45 א ו 47- לפקודה)  בעת ההפקדה. (

בעל הזכות להיוון קצבה מוכרת, רשאי למשוך את הקצבה המוכרת בסכום חד פעמי עפי התנאים הבאים:

  1. גילך הינו 60 או יותר.
  2. יתרת התשלומים הפטורים שבחשבונך, במועד ההפקדה, אינה עולה על התקרה להפקדת תשלומים פטורים לרבות סכומים שנוידו ( בהתאם להחלטת מיסוי 6849/15 בנושא “הסדר ניכוי מס במקור בעת היוון קצבה מוכרת – החלטת מיסוי בהסכם ).
  3. הצגת בפני הקופה שלושה תלושי קצבה על שמך, כהוכחה כי הינך מקבל קצבה, הגבוהה מסכום הקצבה המזערי כ 4,512 ₪ כהגדרתה בחוק הפיקוח על קופות הגמל).
  4. הצהרת, כי אין ברשותך קופות גמל נוספות שבהם תשלומים פטורים, או שיש ברשותך קופות גמל נוספות שיש בהם תשלומים פטורים בין אם הוונו ובין אם לא, בין אם קיימים ובין אם נסגרו, ואילו היו כולם בקופה זו לא היה סכומם עולה על התקרה להפקדת תשלומים פטורים.
  5. מסכומים שתפקיד כעמית עצמאי במהלך השנה, העולים על התקרה המוטבת באותה שנה 34,848 ₪ לשנת 2019 ועד לתקרה להפקדת תשלומים פטורים, ינוכה בעת המשיכה , מס בשיעור של 15% ממרכיב הרווח הנומינלי.

להלן טבלה הכוללת תקרה להפקדת תשלומים פטורים בהתאם לגילך במועד ההפקדה:

גילך במועד ההפקדה תקרה להפקדת תשלומים פטורים (במיליוני ₪)
עד 60 7.8
60 – 66 7.8 – 6.5
67 – 70 7.8 – 7.3
71 – 80 7.3 – 4.8
81 – 90 4.8 – 2.5

התקרה להפקדת תשלומים פטורים:

  • לעמית שמלאו לו עד 67 שנה- סך התשלומים הפטורים במועד ההפקדה אינו עולה על הסכום הדרוש להבטחת קצבה בגובה של ארבע פעמים השכר הממוצע במשק.
  • עמית שמלאו לו 67 שנה או יותר- סך התשלומים הפטורים במועד ההפקדה אינו עולה על הסכום הדרוש להבטחת קצבה בגובה של חמש פעמים השכר הממוצע במשק.

התקרה המוטבת– הסכום המרבי שהיה מקנה זיכוי או ניכוי על פי הוראות סעיפים 45 א ו- 47 לפקודת מס

הכנסה נוסח חדש), התשכ”א- 1961 ( (להלן:” הפקודה.)

אפעל 6, פתח תקווה

פקס: 073-7684148

076-5401115

sherut@wise-fp.co.il

WordPress Video Lightbox Plugin